Форум театром до драме и мјузикла

Ментор: Душан Чоловић

Тим секције: Зора Вешковић и Душан Чоловић

Циљеви

Упознавање  са основама драмског истраживања; богаћење и развијање маште и креативног начина мишљења; развијање способности за концентрацију и способности за јавне наступе; стицање способности лепог, течног и креативног импровизованог изражавања; стицање искуства и навика за колективни живот и рад; развој опажања, размишљања и слободног изражавања; развијање критичке способности; развијање самоконтроле, досетљивости; подстицање интересовања за  истраживање; превентивно деловање на све облике недоличног понашања и развијање вештина позитивне комуникације;

Исходи

Ученици ће моћи да: примене  правила позитивне сарадње и успешног тимског рада; слободно комуницирају у групи; јачају самопоуздање и негују пријатељство; анализирају и доносе сопствене закључке и ставове; развијају критичко мишљење; стичу језички осећај за изражајно читање, рецитовање и казивање пред скупом; оспособе се да препознају своје емоције и јасно их изражавају и усвоје просоцијалне обрасце понашања.

Scroll to Top