О нама

Кроз учешће и рад у Ученичкој задрузи „Музичка азбука“ желимо да омогућимо нашим ученицима да стечена теоријска знања примене у процесима осмишљавања, креирања и промовисања производа.

Ученичка задруга наше школе је формално кренула са радом 11.05.2023. године, усвајањем Оснивачког акта од стране Школског одбора школе. Претежна делатност Ученичке задруге је Уметничко образовање. Ученичка задруга може обављати и друге делатности, независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно  производњу и продају произведених финалних производа, израду производа и пружање услуга за потребе школе, прикупљање секундарних сировина, пружање услуга трећим лицима из одговарајућих области и друге делатности којима се унапређује образовни и васпитни рад школе  и ученика.

Циљ и задаци ученичке задруге „Музичка азбука“ су:

  • подстицање развијања позитивног односа ученика према раду и професионалне оријентације;
  • повезивања наставе са светом рада;
  • развијања свести о одговорности за преузете обавезе;
  • развој позитивног односа према тимском раду и предузетништву;
  • стварање радних навика и професионално усмеравање ученика;
  • уређење и развој школе и сопствене средине.

Активности ученичке задруге, односи у ученичкој задрузи, пословање задруге, као и друга питања везана за рад задруге, морају бити у складу са општим циљевима и задацима оснивача, односно Основне музичке школе „Невена Поповић“.

Активности ученичке задруге, односи у ученичкој задрузи, пословање задруге, као и друга питања везана за рад задруге, морају бити у складу са општим циљевима и задацима школе.

Ученичка задруга има педагошког руководиоца ученичке задруге, из реда наставника школе чланова ученичке задруге, који пружа стручну и педагошку помоћ у организацији рада и избору садржаја рада ученичке задруге. Педагошки руководилац руководи израдом Плана и програма рада ученичке задруге, учествује у одлучивању о секцијама („радним погонима“) које ће радити у оквиру задруге, координира, прати, анализира и вреднује рад ученичке задруге.

Секција је основна организациона јединица ученичке задруге, а свака секција има ментора из редова наставника школе који су задругари. Ментор у организовању секције одлучује о избору садржаја рада секције и о коришћењу ресурса (алата за рад), хигијенско-техничкој заштити, стара се о повезивању рада са наставом, прати и анализира рад задругара и извештава о раду секције педагошког руководиоца, органе ученичке задруге и директора школе са пословањем задруге.

Унутар секције могу да се формирају тимови. Тимови су јединице које преузимају одређене задатке, деле одговорност, уз изражену међузависност чланова усмерену ка остваривању захтеваних исхода.

Scroll to Top